Tapu İptal Davası Nasıl Açılır ? Neden Açılır ? • Nasıl Iptal Edilir?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu davasının açılması işlemi, gayrimenkulün bulunduğu ilde gerçekleştirilir. Bu durum, tüm gayrimenkul çeşitleri için bu şekildedir. Gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçede bulunan mahkeme, tapu iptali konusunda yetkili tek mahkemedir. Bu durum, kamu düzeni ile ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Taraflar tarafından bu konuda herhangi bir ısrar ya da itiraza yer verilmez. Gerekli görülmesi durumunda zorunlu geliş çıkarılabilir. Taraflardan birinin mahkeme kararı ile davaya gelmesi istenebilir. Her iki tarafın, davanın başka bir yerde görülmesi konusunda anlaşması bulunsa bile, bu mümkün olamaz.

Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptal davası usule aykırı ve kanunsuz bir şekilde düzenlenen tapu kaydının, tekrar hukuken uygun şekilde düzenlenmesi ve tapunun ne şekilde olması gerekiyorsa, o şekilde düzenlenmesi işlemidir. Bu davanın amacı, gayriresmi şekilde oluşturulan tapu kaydının resmileştirilmesini sağlamaktır. Dava sonucuna göre çıkarılacak yeni bir tapu ile gayrimenkul üzerinde hak idwdia edebilecek şahıslar belirler ve bu konuda mutabakata varılır.

Tapu iptali davası, mülkiyetle alakalı bir dava çeşididir. İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, mülkiyet hakkı, temel haklar arasında yer alır. Bu nedenle kesin bir hüküm çıkmadan icra ve haciz uygulamaları yapılamaz. Mülkiyet hakkının korunması için tapu davalarının önemi vardır. Mülkiyet, anayasa ile verilen bir haktır. Bu konuda yanlış bir karar, kişinin yasal hakkını elinden almaktır. Bu nedenle tapu davalarında ayrıca bir özen gösterilir.

Tapu İptal Davası Nereye Açılır?

Tapu davasının açılması işlemi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşir. Bu konuda mahkemenin açılması için iptal ve tecil davalarında, dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması gerekmektedir. Gayrimenkule ait kayıt bilgileri, olayda geçen hukuka aykırı durumlar, olayın failleri ve diğer öğeler, dilekçelerde detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Eğer gerekiyorsa, taraflardan biri bilirkişi talep edebilir. Bilirkişi talepleri, dilekçede sebepleri ile birlikte söylenmelidir.

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Tapu iptal davasının açılma sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Hukuki ehliyetsizlik
 • Mirastan mal kaçırma ya da bu amaca hizmet eden davranışlarda bulunma
 • Bağış amacıyla verildiği bildirilen, ancak amacını aşan satış durumlarında
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçersiz olması durumunda
 • İmar hukukundan kaynaklanan sebeplerden
 • Aile konutunda, aile arasındaki uyuşmazlık durumunda
 • Kadastro ölçüm hataları bulunması durumunda
 • Kıyı Kanunu, Orman Kanunu gibi kanunların sınırlarını aşan gayrimenkullerde
 • Bir başkası adına tescil edilmiş  tapu kaydının gerçek durumu yansıtmadığının ifade edilmesi durumunda
 • Zeminde kullanılan alan ile tapuda bulunan zemin alanının birbirini tutmaması durumunda
 • Kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılması, bununla birlikte gayrimenkulün, vekalete muhatap kişi aracılığıyla verilmesi

Bu durumlarda tapu iptal davası açılması mümkün hale gelmektedir.

tapu iptal davası
Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali konusunda dava açmak için, ilk yapılacak iş mülkün bulunduğu ilde yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gitmek olmalıdır. Dava dilekçesinin bu konuda doğru ve eksiksiz şekilde yazılmış olması gerekir. Mahkeme tarafından değerlendirilen dava dilekçesi sonrasında,eğer dilekçede bir noksanlık yoksa, davalı taraf tebliğ eder. birinci dilekçe alındıktan sonra, konunun muhatabı karşı tarafın da dilekçesini sunma hakkı doğar. Davacı tarafa ise ikinci dilekçesini sunma hakkı tanınır. Dava, taraflar arasında anlaşmazlık ve tapuda sahtekarlık olduğunun tespit edilmesi sonrasında açılır. Davanın açılışından sonra tapu kayıtları incelenir. Tapu tescilinde hukuka aykırılık olup olmadığına bakılır. Davacılar ve davalılar dinlenir, şahitler alınır, gerekirse yerinde keşif yapılır. Bu şekilde tapu iptal davası görülmüş olur.

Yorum yapın